Certyfikat Złoty Płatnik 2014
Euler Hermes

Regulamin Plebiscytu "Złoty Płatnik"

Obwiązujący od dnia 23 marca 2015r.

§ 1.

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie:

 1. Plebiscyt "Złoty Płatnik" – kampania promująca podmioty gospodarcze wyróżniające się wysoką moralnością płatniczą, rzetelnością oraz terminowością regulowania zobowiązań pieniężnych wobec swoich kontrahentów;
 2. EHC – Spółka Euler Hermes Collections Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewska 50 B, 02-672 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS: 0000044623, NIP: 527-21-77-123 wwysokość kapitału zakładowego: 18 941 000,00 zł;
 3. Uczestnik Plebiscytu – podmiot gospodarczy określony w § 3. niniejszego Regulaminu;
 4. Certyfikat "Złoty Płatnik" – Certyfikat wydawany przez EHC uczestnikom Plebiscytu potwierdzający ich rzetelność oraz wysoką moralność płatniczą w danym roku uczestnictwa w Plebiscycie;
 5. Baner "Złoty Płatnik" – baner informujący o uczestnictwie w Plebiscycie "Złoty Płatnik" do umieszczenia na stronie www;
 6. Regulamin – regulamin Plebiscytu "Złoty Płatnik";
 7. Program Analiz Należności - Program umożliwiający sprawdzenie, czy podmioty gospodarcze terminowo regulują swoje zobowiązania;
 8. Umowa – umowa zawarta przez Uczestnika Plebiscytu z EHC dotycząca uczestnictwa w Plebiscycie "Złoty Płatnik" w danym roku, na warunkach określonych w Regulaminie;
 9. PMI – (Payment Morality Index) Wskaźnik Moralności Płatniczej, nadawany przez EHC dynamiczny wskaźnik pokazujący rzetelność kontrahenta w dotrzymywaniu terminów płatności;
 10. Rating Firmy- nadawana przez EHC aktualna ocena wiarygodności podmiotu gospodarczego pod względem sytuacji finansowo – organizacyjnej zgodnie z tabelą ratingową;
 11. Ustawa - ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530 z późn. zm.);
 12. Komisja Konkursowa - powołana przez EHC komisja, której celem jest zapewnienie prawidłowego przebiegu Plebiscytu oraz wyłonienie podmiotów gospodarczych spełniających warunki Plebiscytu "Złoty Płatnik";

§ 2.

 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Plebiscycie "Złoty Płatnik" organizowanym przez EHC .
 2. Celem Plebiscytu "Złoty Płatnik" jest:
  1. 1) promocja moralności, etyki i rzetelności płatniczej w obrocie gospodarczym;
  2. 2) wsparcie i promocja pozytywnego wizerunku Uczestników Plebiscytu.

§ 3.

 1. Uczestnikiem Plebiscytu może zostać podmiot gospodarczy, który uzyska pozytywną decyzję komisji konkursowej spełniając jednocześnie, w danym roku uczestnictwa, następujące warunki:
  1. 1) zawarł z EHC umowę dotycząca uczestnictwa w Plebiscycie "Złoty Płatnik" w danym roku;
  2. 2) posiada PMI utrzymujące się w przedziałach określonych w Umowie;
  3. 3) posiada rating utrzymujący się na poziomach określonych w Umowie;
  4. 4) na temat podmiotu nie widnieją w bazach Euler Hermes negatywne informacje o zdarzeniach windykacyjnych tj. dotyczących zobowiązań tego podmiotu przekazanych do EHC przez jego wierzycieli na zasadach określonych w ustawie;
  5. 5) wyraził zgodę na publikowanie przez EHC danych dotyczących prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa w ramach Plebiscytu "Złoty Płatnik":
   1. a) nazwa,
   2. b) adres siedziby,
   3. c) numer identyfikacji podatkowej,
   4. d) numer REGON,
   5. e) numer właściwego rejestru przedsiębiorców,
   6. f) dane teleadresowe w szczególności adres e-mail.
 2. Dane określone w powyższym punkcie będą opublikowane na stronie www.zlotyplatnik.pl w formie listy rekomendowanych przez EHC firm za dany rok uczestnictwa w Plebiscycie.
 3. Uczestnik Plebiscytu zobowiązuje się do aktualizacji danych wskazanych w ust. 1 pkt 5 powyżej przez cały okres uczestnictwa w Plebiscycie.
 4. Uczestnik Plebiscytu ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość i aktualność danych wskazanych w ust. 1 powyżej i zobowiązuje się zwolnić EHC z odpowiedzialności wobec siebie i osób trzecich w tym zakresie.

§ 4.

 1. Uczestnik Plebiscytu przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż EHC jest administratorem jego danych osobowych zgodnie z art. 7 pkt. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz.883).
 2. Uczestnik Plebiscytu przekazując EHC dane, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 6 niniejszego regulaminu wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych w celach marketingowych i informacyjnych, w tym w szczególności wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów lub informacji od EHC lub innych podmiotów (za wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem EHC) oraz informacji handlowych dotyczących produktów lub usług EHC oraz innych podmiotów (za wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem EHC). Zgoda ta dotyczy otrzymywania powyższych informacji lub komunikatów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej e-mail Uczestnika Plebiscytu, w tym także w formie załącznika do poczty elektronicznej.
 3. Uczestnik Plebiscytu przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na przekazanie części czynności technicznych związanych z obsługą Plebiscytu podmiotom trzecim.

§ 5.

Właścicielem wszelkich praw autorskich niniejszego programu jest EHC.

§ 6.

 1. EHC zastrzega możliwość wykluczenia z Plebiscytu Uczestnika Programu, który został wykreślony z odpowiedniego rejestru przedsiębiorców lub nie spełnia wymogów określonych w niniejszym Regulaminie oraz Umowie.
 2. W przypadku wykluczenia Uczestnika Plebiscytu z Plebiscytu Uczestnik traci prawo do posługiwania się Certyfikatem "Złoty Płatnik", Banerem ”Złoty Płatnik” oraz innymi elementami graficznymi mogącymi kojarzyć się nawet pośrednio z uczestnictwem w Plebiscycie.

§ 7.

 1. EHC udostępnia Certyfikat "Złoty Płatnik" oraz Baner "Złoty Płatnik" wszystkim Uczestnikom Plebiscytu.
 2. Uczestnik Plebiscytu jest upoważniony do posługiwania się Banerem "Złoty Płatnik" w ramach prowadzonej działalności wyłącznie za dany rok uczestnictwa w Plebiscycie.
 3. Uczestnik Plebiscytu będzie promowany wśród klientów Programu Analiz Należności poprzez wyróżnik z Banerem "Złoty Płatnik".
 4. Wyróżnik z Banerem "Złoty Płatnik" będzie widoczny na sporządzanych przez EHC Raportach Handlowych dotyczących Uczestnika Plebiscytu.
 5. Przyznanie certyfikatu „Złoty Płatnik” stanowi jedynie indywidualną ocenę podmiotu gospodarczego i nie stanowi rekomendacji EHC do współpracy z tym podmiotem.

§ 8.

Wszelkie reklamacje związane z uczestnictwem lub funkcjonowaniem Plebiscytu powinny być zgłaszane do EHC w formie elektronicznej na adres e-mail: zlotyplatnik@eulerhermes.com.

§ 9.

 1. Czas trwania Plebiscytu jest nieograniczony.
 2. Uczestnik Plebiscytu może wypowiedzieć EHC uczestnictwo w Plebiscycie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
 3. EHC może wypowiedzieć Uczestnikowi Plebiscytu uczestnictwo w Plebiscycie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
 4. W przypadku, gdy Uczestnik Plebiscytu zostanie wykluczony z Plebiscytu przez EHC zgodnie z § 6 ust. 1, może on powtórnie ubiegać się o przystąpienie do Plebiscytu po upływie co najmniej 6 miesięcy licząc od dnia wykluczenia, jeżeli spełnia warunki uczestnictwa w Plebiscycie określone w § 3.

§ 10.

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.zlotyplatnik.pl.
 2. EHC zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu EHC poinformuje Uczestnika Plebiscytu o dokonanej zmianie i umieści ujednolicony tekst Regulaminu na stronie internetowej www.zlotyplatnik.pl .
 4. Uczestnik Plebiscytu uprawniony jest do wypowiedzenia uczestnictwa w Plebiscycie ze skutkiem natychmiastowym w terminie 14 dni licząc od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu. Brak reakcji ze strony Uczestnika Plebiscytu w ww. terminie oznacza akceptację zmian w Regulaminie.
 5. Uczestnik Plebiscytu nie może, bez uprzedniej zgody EHC, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa w niniejszym Plebiscycie.
 6. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa.
 7. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby EHC.