REGULAMIN PLEBISCYTU „ZŁOTY PŁATNIK” W ROKU 2017
Obowiązujący od dnia 24 kwietnia 2018 r.

§1

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie:

 1. Plebiscyt „Złoty Płatnik 2017” – kampania promująca podmioty gospodarcze, które w 2017 roku wyróżniały się wysoką moralnością płatniczą, rzetelnością oraz terminowością regulowania zobowiązań pieniężnych wobec swoich kontrahentów.
 2. EHC – Spółka Euler Hermes Collections Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 98, 00-807 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS: 0000044623, NIP: 527-21-77-123 wysokość kapitału zakładowego: 18 946 000,00 zł.
 3. Uczestnik Plebiscytu – podmiot gospodarczy określony w §3 niniejszego Regulaminu.
 4. Certyfikat „Złoty Płatnik” – certyfikat wydawany przez EHC uczestnikom Plebiscytu potwierdzający ich rzetelność oraz wysoką moralność płatniczą w danym roku uczestnictwa w Plebiscycie.
 5. Baner „Złoty Płatnik” – baner informujący o uczestnictwie w Plebiscycie „Złoty Płatnik 2017” do umieszczenia na stronie www.
 6. Regulamin – regulamin Plebiscytu „Złoty Płatnik 2017”.
 7. Program Analiz Należności – Program umożliwiający sprawdzenie, czy podmioty gospodarcze terminowo regulują swoje zobowiązania.
 8. Umowa – umowa zawarta przez Uczestnika Plebiscytu z EHC dotycząca uczestnictwa w Plebiscycie „Złoty Płatnik 2017”, na warunkach określonych w Regulaminie.
 9. PMI – (ang. Payment Morality Index) Wskaźnik Moralności Płatniczej, nadawany przez EHC dynamiczny wskaźnik pokazujący rzetelność kontrahenta w dotrzymywaniu terminów płatności.
 10. Rating Firmy – nadawana przez EHC aktualna ocena wiarygodności podmiotu gospodarczego pod względem sytuacji finansowo-organizacyjnej zgodnie z tabelą ratingową.
 1. Ustawa – ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530 z późn. zm.).
 2. Komisja Konkursowa – powołana przez EHC komisja, której celem jest zapewnienie prawidłowego przebiegu Plebiscytu oraz wyłonienie podmiotów gospodarczych spełniających warunki Plebiscytu „Złoty Płatnik 2017”.

§2

 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Plebiscycie „Złoty Płatnik 2017” organizowanym przez EHC.
 2. Celem Plebiscytu „Złoty Płatnik 2017″ jest:
  1. promocja moralności, etyki i rzetelności płatniczej w obrocie gospodarczym;
  2. wsparcie i promocja pozytywnego wizerunku Uczestników Plebiscytu.

§3

 1. Uczestnikiem Plebiscytu może zostać podmiot gospodarczy, który uzyska pozytywną decyzję Komisji Konkursowej spełniając jednocześnie, w danym roku uczestnictwa, następujące warunki:
  1. zawarł z EHC umowę dotyczącą uczestnictwa w Plebiscycie „Złoty Płatnik 2017”;
  2. posiada PMI utrzymujące się w przedziałach określonych w Umowie;
  3. posiada rating utrzymujący się na poziomach określonych w Umowie;
  4. na temat podmiotu nie widnieją w bazach grupy Euler Hermes negatywne informacje o zdarzeniach windykacyjnych, tj. dotyczących zobowiązań tego podmiotu przekazanych do EHC przez jego wierzycieli na zasadach określonych w ustawie;
 2. EHC potwierdza uczestnictwo w Plebiscycie bazując na danych dostarczanych przez danego Uczestnika Plebiscytu i nie ponosi odpowiedzialności za ich rzetelność. EHC zachowuje jednak prawo do weryfikacji tych danych. Dodatkowo fakt uczestnictwa w Plebiscycie danego podmiotu należy analizować uwzględniając dynamicznie zmieniającą się sytuację na rynku. Podmioty trzecie na własną odpowiedzialność i ryzyko interpretują fakt uczestnictwa danego podmiotu w Plebiscycie. EHC nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje jakichkolwiek decyzji podjętych na podstawie faktu uczestnictwa danego podmiotu w Plebiscycie, a w szczególności za utratę zysków lub ewentualne szkody powstałe wskutek nawiązania współpracy handlowej z takim podmiotem.

§4

 1. W przypadku jeżeli w ramach uczestnictwa w Plebiscycie „Złoty Płatnik 2017” dochodzi do przetwarzania danych osobowych Uczestnik Plebiscytu przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż EHC – Euler Hermes Collections sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 98, jest administratorem jego danych osobowych zgodnie z treścią informacji przekazanej w Umowie, podczas pozyskiwania tych danych.
 2. Pełna klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych zawarta jest na stronie www.zlotyplatnik.pl
 3. Uczestnik Plebiscytu przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na przekazanie części czynności technicznych związanych z obsługą Plebiscytu podmiotom trzecim.

§5

Właścicielem wszelkich praw autorskich niniejszego Plebiscytu oraz związanych z nim utworów jest EHC. Uczestnik Plebiscytu nie nabywa jakichkolwiek praw autorskich, ani do Banera „Złoty Płatnik”, ani do Certyfikatu „Złoty Płatnik”, ani do logotypu, o których mowa w §3 Umowy. W szczególności Uczestnik Plebiscytu nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek zmian (w treści lub grafice) w powyżej opisanych utworach, które otrzyma w związku z uczestnictwem w Plebiscycie. Materiały otrzymane od EHC, Uczestnik Plebiscytu może wykorzystać jedynie dla własnych celów promocyjno-reklamowych.

§6

 1. EHC zastrzega możliwość wykluczenia z Plebiscytu Uczestnika Plebiscytu, który został wykreślony z odpowiedniego rejestru przedsiębiorców lub nie spełnia wymogów określonych w niniejszym Regulaminie oraz Umowie.
 2. W przypadku wykluczenia Uczestnika Plebiscytu z Plebiscytu, Uczestnik traci prawo do posługiwania się Certyfikatem „Złoty Płatnik”, Banerem ”Złoty Płatnik” oraz innymi elementami graficznymi mogącymi kojarzyć się nawet pośrednio z uczestnictwem w Plebiscycie.

§7

 1. EHC udostępnia Certyfikat „Złoty Płatnik” oraz Baner „Złoty Płatnik” wszystkim Uczestnikom Plebiscytu.
 2. Uczestnik Plebiscytu będzie promowany wśród klientów Programu Analiz Należności poprzez wyróżnik z Banerem „Złoty Płatnik”.
 3. Wyróżnik z Banerem „Złoty Płatnik” będzie widoczny na sporządzanych przez EHC Raportach Handlowych dotyczących Uczestnika Plebiscytu.
 4. Przyznanie Certyfikatu „Złoty Płatnik” stanowi jedynie indywidualną ocenę podmiotu gospodarczego i nie stanowi rekomendacji EHC do współpracy z tym podmiotem.

§8

Wszelkie reklamacje związane z uczestnictwem lub funkcjonowaniem Plebiscytu powinny być zgłaszane do EHC w formie elektronicznej na adres e-mail: zlotyplatnik@eulerhermes.com.

§9

W przypadku, gdy Uczestnik Plebiscytu zostanie wykluczony z Plebiscytu przez EHC zgodnie z §6 ust. 1, może on powtórnie ubiegać się o przystąpienie do Plebiscytu po upływie co najmniej 6 miesięcy licząc od dnia wykluczenia, jeżeli spełnia warunki uczestnictwa w Plebiscycie określone w §3.

§10

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.zlotyplatnik.pl.
 2. EHC zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu EHC poinformuje Uczestnika Plebiscytu o dokonanej zmianie i umieści ujednolicony tekst Regulaminu na stronie internetowej zlotyplatnik.pl .
 4. Uczestnik Plebiscytu uprawniony jest do wypowiedzenia uczestnictwa w Plebiscycie ze skutkiem natychmiastowym w terminie 14 dni licząc od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu. Brak reakcji ze strony Uczestnika Plebiscytu w ww. terminie oznacza akceptację zmian w Regulaminie.
 5. Uczestnik Plebiscytu nie może, bez uprzedniej zgody EHC, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa w niniejszym Plebiscycie.
 6. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa.
 7. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby EHC.